Gedragscode Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp (FMLLd)

Goed gedrag
Fietsmaatjes LLd staat voor goede omgangsvormen zoals respect hebben voor elkaar, een gelijkwaardige benadering, het garanderen van integriteit, eerlijkheid en veiligheid. We benaderen onze gasten zoals wij zelf ook benaderd zouden willen worden. Dat betekent voor onze gasten dat we ze altijd voorafgaand aan onze acties op de hoogte brengen wat er staat te gebeuren. Deze begrippen en acties vormen hierbij het centrale gedachtegoed en de basis voor deze omgangsregels van FMLLd.

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.

Ongewenst gedrag wordt binnen Fietsmaatjes LLd niet getolereerd. Dit geldt zowel voor vrijwilligers als voor onze gasten van Fietsmaatjes LLd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.

Het bestuur is gerechtigd om een vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren. Zo kan het bestuur ook een gast die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag van verdere deelname uitsluiten

Meldingsprocedure (kort)
In geval van ongewenst gedrag wordt daarvan melding gemaakt bij de voorzitter van het bestuur of de vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes LLd. Met deze melding start een procedure.

In overleg met het slachtoffer en de vermeende schuldige van ongewenst gedrag neemt het bestuur maatregelen. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarschuwing, berisping of royement. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer melding/aangifte gedaan bij de politie. Een vertrouwenspersoon is hierbij beschikbaar.

Het slachtoffer en de “schuldige” worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding of klacht is afgehandeld door het bestuur.

Kwaliteit
Het bestuur draagt er zorg voor dat vrijwilligers de inhoud van bovenstaande omgangsregels en de procedure kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat deelnemers aan de activiteiten van Fietsmaatjes LLd van deze regels en procedure kennis kunnen nemen.

Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.

Januari 2020